Fundación A Nosa Terra

© Fundación A Nosa Terra

Rúa Ecuador 30, 1º C, C.P. 36203 Vigo (Pontevedra)
Dirección: Afonso Eiré López

 

Padroado da Fundación A Nosa Terra

(Inscrito no rexisto de Fundacións de Interese Galego o 4 de xullo de 2018)

Presidente: Afonso Eiré López Vicepresidente: Xan Carballa Alonso Secretaria: Ana María Mosquera Fernández Vogais: Modesto Solla Sanz, Anselmo López Carreira,Lois Diéguez Vázquez, César Portela Fernández Jardón, Roberto Vilameá Ponte, Marcial Gondar Portosany