Aviso Legal

Información LSSI

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI) infórmase do seguinte:

Titular da páxina Web: Fundación A Nosa Terra

NIF/CIF: G36820801

Domicilio Social: Rúa Ecuador 30, 1º C, C.P. 36203 Vigo (Pontevedra)

Email de contacto: contacto@anosaterra.com

Recollida de datos estatísticos

Esta páxina Web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes da Web, e a súa frecuencia de utilización.

Con esta información analízase a frecuencia de uso da Web a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas ademáis de outras estadísticas sobre o tráfico web.

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos/as usuarios/as o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos/as os/as usuarios/as do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario/a, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fóra de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Queda prohibida a reprodución total ou parcial, incluso o envorcado do contido a calquera soporte, sen expresa autorización do titular da páxina web.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este. Ademais, resérvase o dereito de emprender accións legais contra inclusións de comentarios por parte de terceiros, de carácter ofensivo ou que afecten á reputación, tanto do prestador coma de terceiras persoas.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat´s, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Protección de datos

De conformidade co disposto no artigo 5, apartado 1 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, informámolo dos seguintes termos:

Responsable do Ficheiro

Os datos dos responsables dos ficheiros nos que se incluirán datos persoais recolleitos e tratados desde esta plataforma online e formularios de suscripción son:

Fundación A Nosa Terra, G36820801, Rúa Ecuador 30, 1º C, C.P. 36203 Vigo (Pontevedra), contacto@anosaterra.com (“A Nosa Terra” en diante)

Usos e Finalidades dos Datos Recolleitos

Os datos que nos facilite a través desta plataforma en liña e formularios da mesma formarán parte do ficheiro, titularidade de A Nosa Terra, sendo as finalidades  as que se detallan a continuación:

Realizar ofertas, promocións e sorteos: A información que Vd. nos proporcione a través dos nosos formularios de recollida de datos, poderá ser utilizada para a organización de promocións e sorteos de productos e servizos comercializados a través da nosa páxina web. Cada promoción, oferta ou sorteo contará coas súas propias condicións particulares.

Envío de Información: A Nosa Terra empregará os datos persoais que o usuario proporcione nos diferentes formularios para responder as solicitudes de información que nos solicite. A información introducida nos formularios ou correos electrónicos de contacto empregarase ademais, para enviarlle información de interese sobre as novidades dos artigos ou de outras temáticas ou servizos relacionados, así como promocións, concursos e ofertas realizadas por A Nosa Terra. Esta información envíase por vía postal e/ou electrónica. Os usuarios que non desexan recibir este tipo de información poden comunicalo á dirección de correo electrónico: contacto@anosaterra.com

A redacción dos respectivos cuestionarios será obrigatoria para alcanzar os respectivos obxectivos, non sendo posible alcanzar os fins indicados sen a obtención da referida información persoal.

Comunicación de Datos a Terceiros

O Responsable do Ficheiro ten prevista a comunicación dos seus datos persoais a terceiros nos supostos que se detallan a continuación:

Por disposición legal: Os seus datos serán comunicados a terceiros nos supostos nos que unha disposición legal así o estableza (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais, etc.).

Xestión de pagamentos e cobramentos: Os seus datos persoais serán comunicados a terceiros cando resulte necesario para formalizar e xestionar o pago dos produtos ou servizos adquiridos (paypal, entidades bancarias ou caixas de aforros).

A terceiros necesarios para a prestación dos nosos servizos: comunicaranse a terceiros (administracións públicas, rexistros oficiais ou outros profesionais como notarios, etc) os datos de carácter persoal que resulten necesarios para prestar os servizos contratados.

Comunicación a través de outros medios, coma redes sociais: Publicación dos datos identificativos dos gañadores de sorteos, promocións ou concursos. Estes datos (nomes), serán publicados na nosa páxina web e nas diversas redes sociais nas que A Nosa Terra teña conta ou perfil corporativo.

Confidencialidade

A Nosa Terra obríganse, de acordo co que establece o artigo 10 LOPD, a gardar segredo respecto dos datos persoais tratados, aínda despois de finalizada a relación comercial entre ambas as partes, debendo estender esta obrigación a todo o persoal das súas organizacións que accedan aos devanditos ficheiros.

Exercicio de Dereitos

Informámolo do dereito que lle asiste para exercer os seus Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío da solicitude de exercicio correspondente xunto con copia do documento oficial que o identifique (DNI, carné de conducir ou pasaporte) á dirección de de o Responsable do Ficheiro. Para solicitar información sobre a forma de exercer estes dereitos Vd. pode dirixirse á páxina web da Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es

Tamén pode porse en contacto connosco para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través dos seguintes medios:

Vía postal: Rúa Ecuador 30, 1º C, C.P. 36203 Vigo (Pontevedra)

E-mail: contacto@anosaterra.com

Propiedade Intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte destes.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade ningunha do prestador sobre estes, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte deste.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

Links externos

Esta páxina web contén links externos a outras páxinas do grupo, polo que se entende que se se navega na mesma acéptase a condición de ser redireccionad@ a outras páxinas.

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente asedio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ourense.